Księgi rachunkowe

Wygasa

W żargonie księgowym księgi rachunkowe to potoczna nazwa dla rodzaju ewidencji, do jakiego prowadzenia zobowiązane są spółki oraz niektóre osoby fizyczne. Warto zatem wiedzieć, w jaki sytuacji jesteśmy zobligowani do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Kto i kiedy musi prowadzić księgi rachunkowe?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na:

  • spółkach handlowych, spółkach cywilnych, a także na osobach prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osobach fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,
  • jednostkach działających na podstawie Prawa bankowego oraz innych przepisów regulujących działanie rynku finansowego i podmiotów nań działających,
  • gminach, powiatach, województwach i ich związków,
  • oddziałach i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych. 

Co wchodzi w zakres ewidencji poprzez księgi rachunkowe?

  • Dziennik – chronologiczny spis zdarzeń gospodarczych w danych okresie sprawozdawczym,
  • Księgi rachunkowe (syntetyczne oraz analityczne) – konta pomocnicze, które ułatwiają identyfikację konkretnych, zewidencjonowanych zdarzeń gospodarczych,
  • Zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych oraz analitycznych – jest to forma sprawdzenia zachowania zasady podwójnego zapisu,
  • Inwentarz – wykaz składników aktywów i pasywów danego podmiotu gospodarczego.

Jeżeli poszukujesz zaufanego biura, które pomoże Ci w dopełnieniu wszelkich obowiązków formalnych w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, to skontaktuj się z nami!